Vervoer en Reisvoorwaarden van ABC-Specials BV


t.h.o.n: vipbus.nl - vipbus-huren.be – limousine.nl – limousine-huren.be - partybus.nl – partybus-huren.be 

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20139589

Artikel 1: Definities

1.1 Vervoerovereenkomst: de overeenkomst tot vervoer per bus van een of meer personen en al dan niet hun bagage, niet zijnde een reisovereenkomst als hierna gedefinieerd onder 1.4 en met uitzondering van openbaar vervoerdiensten, waarop de CAO Besloten Busvervoer niet van toepassing is.

1.2 Vervoerder: degene die zich bij vervoerovereenkomst als gedefinieerd onder 1.1 verbindt tot vervoer.

1.3 Opdrachtgever: de wederpartij van de vervoerder bij een vervoerovereenkomst.

1.4 Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde busreis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: a. vervoer; b. verblijf; c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

1.5 Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde busreizen aanbiedt.

1.6 Reiziger: een door de vervoerder per bus te vervoeren persoon respectievelijk, in het kader van een reisovereenkomst,

a. de wederpartij van de reisorganisator;
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard;
c. degene aan wie de rechtsverhouding tot de reisorganisator op de rechtens vereiste wijze is overgedragen.

1.7 Financieel: [crediteur] is schuldeiser, [debiteur] is schuldenaar, [betalingstermijn] termijn waarbinnen facturen voldaan dienen te zijn 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Elk aanbod van de vervoerder respectievelijk reisorganisator is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Elk aanbod tot het aangaan van een vervoerrespectievelijk reisovereenkomst van de vervoerder respectievelijk reisorganisator is vrijblijvend en kan derhalve door deze worden herroepen, zelfs nadat de opdrachtgever respectievelijk reiziger het aanbod heeft aanvaard.

2.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

2.3 De overeenkomst komt bij voorkeur tot stand door bezorging van een ondertekende ritopdracht. Wanneer echter ondertekening van de ritopdracht ontbreekt maar de bestelling van de rit wel blijkt uit e-mail berichten dan is deze digitale bestelling eveneens geldig voor de totstandkoming van de vervoersopdracht conform de algemene vervoer- en reisvoorwaarden van ABC-Specials.
2.4 In hoofdzaak gaan de algemene vervoer- en reisvoorwaarden van ABC-Specials over vervoersopdrachten. Andersoortige opdrachten (geen vervoer) zoals bijvoorbeeld branding of verhuur Dj-Gear tussen opdrachtgever en ABC-Specials vallen eveneens onder de algemene vervoer- en reisvoorwaarden van ABC-Specials.
  
Artikel 3: Tarieven

3.1 Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de ritprijs exclusief BTW en andere overheidsheffingen, exclusief parkeerkosten, exclusief verblijfskosten, exclusief maaltijden, exclusief tolgelden en exclusief andere heffingen

3.2 De vervoerder is bevoegd de stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld tengevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten, van de prijzen van consumpties of van verschuldigde heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs door te berekenen aan de opdrachtgever.

3.3 De vervoerder is bevoegd om de overeengekomen reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.

Eveneens is de vervoerder bevoegd om onvermijdbare bijkomende kosten die deze voor de aangeboden diensten moet betalen door te belasten aan de opdrachtgever. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die verbonden zijn met de aangeboden dienst.
3.4 De opdrachtgever respectievelijk reiziger is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien:
a. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de ritprijs respectievelijk reissom;
b. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer respectievelijk de reis (bijvoorbeeld in de route, het tijdschema, de verzorging of de accommodatie) zoals deze in de overeenkomst was voorzien;
c. ten gevolge van vooraf niet voorziene verkeerssituaties, zoals filevorming, de ritrespectievelijkreisduur langer is dan was overeengekomen.


Artikel 4: Betaling en rechtshandhaving

4.1 Betaling, de betalingstermijn bedraagt tenzij anders schriftelijk overeengekomen 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuurdatum 8 dagen of minder voor aanvang van de rit betreft dient de factuur uiterlijk voldaan te zijn 2 werkdagen voor aanvang van de rit.

4.2 De betaling dient steeds zonder aftrek en/of verrekening te geschieden.

4.3 Blijft betaling uit binnen voornoemde betalingstermijn of een andere schriftelijk overeengekomen termijn, dan is debiteur een rentevergoeding van 2% per kalendermaand vanaf datum verzuim verschuldigd, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

4.4 In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden de door debiteur gedane betalingen steeds toegerekend tot de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 

4.5 Buitengerechtelijke kosten, indien debiteur niet binnen de gestelde betalingstermijn na factuurdatum heeft betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een invorderingsbedrijf. Alle kosten vallende op de invordering komen ten laste van debiteur. Vanaf datum verzuim is zij naast de hoofdsom immer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de totale openstaande hoofdsom inclusief BTW en rente, met een minimum van 375 euro, een en ander in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en onverminderd het recht van crediteur om een hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien zij aantoont deze te hebben gemaakt.

4.6 Indien crediteur haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is debiteur gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

4.7 Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door crediteur is ingeroepen, respectievelijk door crediteur incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door debiteur verschuldigd zijn.

 

Artikel 5: Annulering door opdrachtgever

5.1 Indien de opdrachtgever de vervoerovereenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door de vervoerder geleden schade te vergoeden en is de opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel in zijn opdracht door de vervoerder reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de vervoerder verschuldigd:
a. indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van € 35,-
b. indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 30% van de overeengekomen ritprijs
c. indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen ritprijs
d. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van de overeengekomen ritprijs;
e. indien opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.

5.2 Ook bij annuleringen direct of indirect ten gevolge van ziekte, overlijden of andere familieomstandigheden zijn de annuleringsvoorwaarden genoemd onder Artikel 5.1 onverwijld van toepassing.  

5.3 Indien de annulering het gevolg is van een formele afgelasting van het te bezoeken evenement ten gevolge van een virusuitbraak komen sub 5.1 en sub 5.2 van dit artikel te vervallen en bedragen de vaste rit annuleringskosten € 200,00 inclusief BTW.

 

Artikel 6: Annulering door vervoerder

De vervoerder is ten alle tijden bevoegd om ongeacht wat de reden hiervoor is, af te zien van de vervoersopdracht. Ook indien de overeenkomst hiervoor al ondertekend is voor akkoord. Opdrachtgever kan geen kosten declareren bij de vervoerder wanneer deze de vervoersopdracht annuleert. Ook indirecte kosten ten gevolge van een annulering door vervoerder kunnen niet aangerekend worden aan de vervoerder.   

 

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

7.1 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de opdrachtgever respectievelijk reiziger zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden. De opdrachtgever respectievelijk reiziger kan de wijziging afwijzen. Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst op een niet-wezenlijk punt wijzigt wegens gewichtige, de opdrachtgever respectievelijk reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, kan de opdrachtgever respectievelijk reiziger de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

7.2 De opdrachtgever respectievelijk reiziger dient zijn eventuele afwijzing zo spoedig mogelijk aan de vervoerder respectievelijk reisorganisator mee te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen effect sorteert.

7.3 In geval van afwijzing door de opdrachtgever respectievelijk reiziger als bedoeld onder 6.2, kan de vervoerder respectievelijkreisorganisator de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst opzeggen.
De vervoerder respectievelijk reisorganisator dient deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig

mogelijk uit te oefenen. In geval van zodanige opzegging heeft de opdrachtgever respectievelijk reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

7.4 Vervoerder is steeds gehouden het tarief van een opdracht aan te passen indien de vervoerder daar reden toe ziet, bijvoorbeeld ten gevolge van gestegen kosten voor uitvoer van het vervoer. Vervoerder kan het tarief aanpassen ook nadat een prijsopgave is gedaan of een ritopdracht bevestigd is. De organisator van de rit kan kosteloos van een rit afzien indien deze niet akkoord is met een tussentijdse prijswijziging.

 

Artikel 8: Opzegging wegens te geringe deelname, wegens overmacht of wegens een personeelstekort

8.1 De vervoerder is bevoegd de reisovereenkomst op te zeggen zonder dat hij de reiziger enige schadevergoeding is verschuldigd, wanneer het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal en de reiziger binnen de in de reisovereenkomst aangegeven termijn schriftelijk van de opzegging in kennis is gesteld, of wanneer nakoming van de reisovereenkomst onmogelijk is dan wel wordt bemoeilijkt door abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de reisorganisator en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

8.2 De vervoerder is bevoegd de vervoerovereenkomst op te zeggen ingeval de nakoming daarvan onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een omstandigheid die buiten zijn macht is gelegen; als zulk een omstandigheid worden onder meer beschouwd staking van ondergeschikten en/of hulppersonen van de vervoerder en extreme weersomstandigheden waarvoor een weeralarm wordt afgegeven. Ingeval de vervoerovereenkomst strekt tot vervoer middels terbeschikkingstelling door de vervoerder van een of meer zitplaatsen in een bus en niet van een bus als zodanig is de vervoerder eveneens bevoegd de vervoerovereenkomst op te zeggen bij te geringe deelname

8.3 In geval van opzegging door vervoerder heeft de opdrachtgever respectievelijk reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

8.4 De vervoerder is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

8.5 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen; oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke inbeslagneming of vordering van onze goederen, brand- en stormschade, overstromingen, werkstaking, uitsluiting, ziekte-epidemie, ziekte pandemie, of ziekte van werknemers, verkeersopstoppingen, voertuigpech en andere omstandigheden van zodanige aard.

8.6 Indien als gevolg van overmacht de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of in tijd is verstreken, geldt de overeenkomst als ontbonden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

8.7 Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat deze ten gevolge van overmacht niet met het gereserveerde voertuig uitvoerbaar is, heeft vervoerder het recht om aan de opdrachtgever een vervangend voertuig beschikbaar te stellen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.8 Overmacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.

8.9 De vervoerder is niet gehouden aan de uitvoer van een ritopdracht indien voor betreffende rit niet tijdig een volgens ABC-Specials voldoende gekwalificeerde chauffeur hiervoor gevonden kan worden. Wanneer deze situatie zich voordoet dient de vervoerder de eventueel vooraf betaalde bedragen aan de opdrachtgever in geheel terug te storten. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding voor directe of indirecte gevolgen, kosten of ongemakken ten gevolge van het niet uitvoeren van de ritopdracht door de vervoerder.

Artikel 9: Aansprakelijkheidsbeperking

9.1 Ingeval de vervoerder, of een door haar ingeschakelde derden rechtens aansprakelijk is voor schade, dood of letsel van de reiziger tengevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer van de reiziger is overkomen, is deze slechts gehouden te vergoeden de schade welke door de aansprakelijkheidsverzekering of voertuig verzekering van vervoerder of diens ingeschakelde derden wordt vergoed. Indien geen uitkering door een van de genoemde verzekeringen plaatsvind of de geleden schade onder het eigen risico bedrag van verzekerde is, is vervoerder of diens ingeschakelde derden slechts gehouden te vergoeden een maximale schade ter grootte 1 x de overeengekomen reissom.

9.2 De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.

9.3 De vervoerder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig welk voorwerp welke onbeheerd door de reiziger achtergelaten wordt in de bus. 

9.4 De vervoerder is jegens de opdrachtgever respectievelijk reiziger niet aansprakelijk voor enige andere schade dan bedoeld onder sub 1 van dit artikel met uitzondering van de verderop in dit artikel omschreven aansprakelijkheden.

9.5 De vervoerder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor data verlies of beschadiging van elektrische apparatuur van de klant of van personen welke door de klant zijn ingehuurd of personen welke op vrijwillige basis een dienst verlenen aan de klant. 

9.6 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met een maximale vertraging van 30 minuten, wat de reden van de vertraging ook is, dan is de vervoerder de opdrachtgever geen vergoeding voor deze vertraging verschuldigd.

9.7 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met een maximale vertraging tussen de 30 minuten en 1 uur, wat de reden van de vertraging ook is, dan is de vervoerder de opdrachtgever een maximale vergoeding verschuldigd van 25% van de overeengekomen ritprijs voor betreffende vervoerstraject.  

9.8 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met een maximale vertraging tussen de 1 tot 2 uren, wat de reden van de vertraging ook is, dan is de vervoerder de opdrachtgever een maximale vergoeding verschuldigd van 40% van de overeengekomen ritprijs voor betreffende vervoerstraject.

9.9 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met een maximale vertraging van tussen de 2 tot 4 uren, wat de reden van de vertraging ook is, dan is de vervoerder de opdrachtgever een maximale vergoeding verschuldigd van 60% van de overeengekomen ritprijs voor betreffende vervoerstraject.

9.10 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met een maximale vertraging van 4 tot 8 uren, wat de reden van de vertraging ook is, dan is de vervoerder de opdrachtgever een maximale vergoeding verschuldigd van de overeengekomen ritprijs voor betreffende vervoerstraject.  

9.11 Indien de vervoerder de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip kan vervoeren maar met een vertraging van meer als  8 uur, wat de reden van de vertraging ook is, dan is de vervoerder de opdrachtgever een maximale vergoeding verschuldigd van de overeengekomen ritprijs voor betreffende vervoerstraject.

9.12 Indien de vervoerder de door opdrachtgever bestelde rit niet kan uitvoeren, wat hiervoor ook de reden is, dan is de vervoerder de opdrachtgever het bedrag verschuldigd van de overeengekomen ritprijs, vervoerder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor andere gevolgschade. 

9.13 Indien de vervoerder niet of niet tijdig kan voorzien in vooraf door opdrachtgever bestelde reclame uitingen op of in het voertuig dan is vervoerder hier een maximale vergoeding voor verschuldigd van het daarvoor overgekomen bedrag.

9.14 Indien de vervoerder niet of niet tijdig kan voorzien in het tonen vooraf door opdrachtgever aangeleverde foto's, films, presentaties of ander soortgelijk beeldmateriaal op of in het voertuig dan is vervoerder hier een maximale vergoeding voor verschuldigd van €250,00

9.15 Indien de vervoerder niet of niet tijdig kan voorzien in een naar behoren functionerend multimediasysteem waarmee betreffend voertuig is uitgerust dan is vervoerder hier een maximale vergoeding voor verschuldigd van 25% van de overeengekomen ritprijs.

9.16 Indien de vervoerder niet of niet tijdig kan voorzien in een naar behoren functionerend special effect waarmee betreffend voertuig is uitgerust dan is vervoerder hier een maximale vergoeding voor verschuldigd van €50,00. Indien voor een special effect een afzonderlijke toeslag door opdrachtgever voldaan is heeft opdrachtgever bovendien recht op volledige restitutie van de berekende toeslag. 

9.17 Wanneer een opdrachtgever een van de voertuigen wil personaliseren middels aanbrengen van stickers, branding, of wrap folie dan dient dit ten alle tijde te gebeuren door een door de vervoerder zelf of een door hen aangewezen bedrijf. Wanneer voortijdig of gedurende de uitvoer van de ritopdracht deze sticker, branding of wrap folie beschadigd of los raakt kan de vervoerder uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor het percentage van de sticker, branding of wrap folie welke beschadigd of losgeraakt is in een gelijk percentage van het overeengekomen totaalbedrag voor het aanbrengen van deze sticker, branding of wrap folie.

9.18 De vervoerder kan aansprakelijk gehouden worden voor het oplopen van gehoorschade met dien verstande dat de maximale schadevergoeding nooit meer als 50% van het overeengekomen ritbedrag kan bedragen.  

9.19 De vervoerder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor oplopen van gezichtschade.

9.20 De vervoerder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het onwel worden na het nuttigen van catering of dranken in de bus.

9.21 De vervoerder kan niet aansprakelijk gehouden voor het niet naleven van specifieke regelgeving ten gevolge van een epidemie of pandemie door de passagiers.    

9.22 Het verlaten van de zitplaats is niet toegestaan, vervoerder is nadrukkelijk niet verantwoordelijk te houden voor letsel wat ontstaan is tijdens het verlaten van de zitplaats. Het verlaten van de zitplaats gedurende de reis is dan ook voor eigen risico van de passagier. 

9.23 Wanneer een voertuig welke door vervoerder ingezet is om technische reden uitgevallen is of ten gevolge van een ongeval uitgevallen is of uitgevallen is ten gevolge van de uitval van een chauffeur zal vervoerder trachten vervangend vervoer te organiseren binnen het netwerk van vervoerder. Wanneer er geen vervangend vervoer gevonden kan worden is de maximale schadevergoeding de overeengekomen ritprijs.

9.24 In geen enkel geval is de schadevergoeding bij uitval of niet uitvoeren van de vervoersopdracht hoger als de vooraf overeengekomen ritprijs.

 

Artikel 10: Verplichting van de reiziger

De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk de reis te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen zijdens de vervoerder respectievelijk reisorganisator. De reiziger dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en dit op verzoek van de bestuurder te tonen. De reiziger is verplicht voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming. De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de door de reiziger aangeboden colli niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon.

 

Artikel 11: Verboden voor de reiziger
11.1 Het is de reiziger verboden om:

a. drugs/verdovende middelen, explosieven, wapens, druk houdende flessen of tanks of gevaarlijke stoffen in zijn bagage te vervoeren of anderszins bij zich te dragen;
b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van de reiziger;

11.2 De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van:

a. beschadiging en/of verontreiniging van de bus;
b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij meerderjarig, tenzij met mate en tenzij met toestemming zijdens de vervoerder;
c. het gebruik of bij zich hebben van verdovende middelen;
d. het op andere momenten als tijdens calamiteiten bedienen van noodvoorzieningen zoals nooddeuren en luiken;
(voortvloeiende kosten, risico’s en letsel ten gevolge van oneigenlijk gebruik van noodvoorzieningen komen voor rekening en verantwoordelijkheid van de veroorzaker, indien veroorzaker hierin niet kan voorzien is de organisator van de reis hiervoor verantwoordelijk)
e. te roken en het gebruiken van aansteker of lucifers
f. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;
g. het veroorzaken van hinder en overlast voor medereizigers of weggebruikers, waaronder het morsen van (hete) drank.

11.3 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd verder vervoer aan de reiziger te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de reiziger in strijd handelt met de hiervoor onder 9.1 vermelde verplichtingen en onthoudingen.

11.4 De reiziger is voorts gehouden de veiligheidsgordels voor zover aanwezig tijdens het rijden te bevestigen, bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten respectievelijk het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet-tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis kan leiden is de vervoerder respectievelijk reisorganisator bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten aanzien van deze reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever of de reiziger ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.

11.5 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 9.1 tot en met 9.3 is de opdrachtgever respectievelijk de reiziger gehouden aan de vervoerder respectievelijk reisorganisator de schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de reiziger in strijd heeft gehandeld met een van de hiervoor vermelde verplichtingen.

11.6 De reiziger dient zelf te voorzien in aanwezigheid en juist gebruik van gehoorbeschermende middelen. Als de reiziger op enig moment het geluidsniveau onwenselijk acht dient de reiziger dit nadrukkelijk aan de chauffeur te melden welke het geluidsniveau dan kan aanpassen.

11.7 De reiziger dient zelf te voorzien in zicht beschermende middelen tegen laserlicht en indien laserlicht zou blijven stilstaan dient de reiziger  niet in dit licht te kijken.

11.8 In de bussen wordt gebruik gemaakt van rookmachines welke rook produceren op basis van glycol en glycerine. Reizigers met een allergie voor deze producten of andersoortige problemen met minder zicht door rook zoals schrikreacties, trauma’s of luchtwegen dienen dit voorafgaand aan de rit schriftelijk aan de chauffeur te melden zodat deze het gebruik van de rookmachines achterwege laat.

Artikel 12: Pandemie en epidemie specifieke voorwaarden

12.1 Passagiers welke gedurende een epidemie of pandemie gebruik maken van onze vervoermiddelen en reizigers welke gebruik maken van een via ons gereserveerd vervoermiddel verklaren voor aanvang van de reis aan de organisator van de reis dat men op de dag van het vervoer of 1 dag voorafgaand aan het vervoer negatief getest is op het bij zich dragen van het virus welke de oorzaak is van deze epidemie of pandemie. Een geldig inentingsbewijs tegen het virus welke deze epidemie of pandemie veroorzaakt wordt geaccepteerd als alternatief voor een negatief testresultaat.

12.2 Indien er gedurende een epidemie of pandemie gedragsregels of andere voorschriften van overheidswegen opgelegd zijn dan dient de naleving hiervan door alle passagiers in acht genomen te worden. Passagiers dienen zelf te voorzien in de middelen benodigd voor bescherming of ontsmetting. 

12.3 Indien het niet naleven van de geldende regelgeving tijdens een pandemie of epidemie resulteert in een direct of indirect opgelegde boete dan komt deze geheel voor rekening van de passagiers. Ook wanneer de boete wordt opgelegd aan de vervoerder zal deze weerlegd worden bij de passagiers welke zich niet aan de regelgeving gehouden hebben. Indien de deelnemers van een reis, om welke reden dan ook geen gehoor kunnen of willen geven aan deze betaalverplichting komt de betaalverplichting voor rekening van de organisator van de reis.

12.4 Daar waar gesproken wordt van een pandemie of epidemie worden tevens bedoeld lokale, regionale of landelijk  besmettingshaarden waarbij van overheidswege het naleven van regelgeving in deze regio wordt opgelegd.
12.5 De passagiers dienen voor aanvang van de reis op de hoogte te zijn van de regelgeving met betrekking tot een pandemie of epidemie in elk land van doorreis. Op het moment van doorreis dienen de in dat land of gebied geldende regels nageleefd te worden.

Artikel 13: Portretrecht

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kunnen er in de voertuigen van vervoerder alsmede in via vervoerder ingehuurde externe voertuigen foto en video opnamen gemaakt worden. Alle deelnemers zijn hiermee akkoord en doen afstand van het portretrecht bij publicatie van de opnamen.

Artikel 14: Rechten video en foto beelden

Bij het maken en publiceren van beeldopnamen behoud vervoerder het recht voor tot her publicatie van deze opnamen.     

Artikel 15: Communicatie verplichting van de reisorganisator

De  organisator van de reis communiceert onze voorwaarden welke voor de individuele deelnemers van toepassing zijn schriftelijk aan alle deelnemers voorafgaand aan de reis. In bijzonder artikel 9, de diverse verplichtingen van de reizigers. De organisator vraagt voorafgaand aan de reis akkoord voor de voorwaarden aan alle deelnemers. Deelnemers welke niet akkoord zijn met onze voorwaarden worden door de organisator van deelname aan de reis ontnomen.    

Artikel 16: Milieu- en lage emissiezones

Vervoerder kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor ophaal of bestemming beperkingen ten gevolge van milieuzones of lage emissiezones. Boetes voor het betreden van zones met ondergeschikte voertuigen voor de op dat moment geldende beperkte toegang zijn voor rekening van de opdrachtgever. Daar waar volstaan kan worden met een aanmelding vooraf voor het betreden van een lage emissiezone zijn de kosten daarvoor eveneens voor de opdrachtgever. Wanneer een voertuig staande gehouden wordt en niet verder een lage emissiezone kan en mag betreden dan kan vervoerder niet aansprakelijk gehouden worden voor het voorzien van de verdere verplaatsing van de passagiers. De opdrachtgever dient in zo’n geval zelf te voorzien in voortgang van het vervoer binnen de lage emissiezone.   

Artikel 17: Klachten; bevoegde rechter

17.1 Ingeval de opdrachtgever respectievelijk reiziger een klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst dient de opdrachtgever respectievelijk reiziger zijn desbetreffende klacht direct, schriftelijk of in een andere passende vorm te richten tot de vervoerder respectievelijk reisorganisator opdat deze een passende oplossing kan zoeken.

17.2 Indien de klacht niet tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar genoegen van de opdrachtgever respectievelijk reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen een maand na uitvoering van de overeenkomst dan wel, indien het vervoer respectievelijk de reis geen doorgang heeft gevonden, binnen een maand na de geplande vertrekdatum een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de vervoerder respectievelijk reisorganisator. Indien de klacht betrekking heeft niet op de uit voering maar op de totstandkoming van de overeenkomst, dient de klacht binnen een maand na de desbetreffende handelwijze van de vervoerder respectievelijk reisorganisator bij deze te worden ingediend.

17.3 De vervoerder respectievelijk reisorganisator moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan afhandelen. Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator de klacht niet tijdig respectievelijk niet naar genoegen van de opdrachtgever respectievelijk reiziger heeft afgehandeld kan deze, tot uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk na de geplande vertrekdatum respectievelijk na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder respectievelijk reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, zijn klacht schriftelijk voorleggen aan een door vervoerder in te stellen geschillencommissie. Deze geschillencommissie beslist bij wege van bindend advies.

17.4 De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze bindend advies-procedure kan zich wenden tot de volgens de wet bevoegde Kantonrechter respectievelijk ingeval de vordering behoort tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, tot die Rechtbank binnen wier rechtsgebied de vervoerder respectievelijk reisorganisator is gevestigd, zulks onverminderd het recht van de laatste zich te wenden tot een andere volgens de wet bevoegde Rechtbank.

17.5 Onverminderd de wettelijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot verjaring van rechtsvorderingen en het bepaalde inzake het verval bij niet tijdige kennisgeving als bedoeld in artikel 8:1753 BW, vervalt overigens elk vorderingsrecht van de opdrachtgever respectievelijk reiziger een jaar na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk een jaar na de geplande vertrekdatum of na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder respectievelijk reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 18: Voorwaarden bij uitvoer door externe partijen

Deze overeenkomst is van toepassing op alle vervoersopdrachten welke via ABC-Specials gereserveerd worden.
Via ABC-Specials gereserveerde opdrachten uitgevoerd door externe partijen vallen hiermee eveneens onder deze vervoer- en reisvoorwaarden.  

Artikel 19: Toepasselijk recht

Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is naast de voorwaarden in deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing. Hierbij prevaleren de voorwaarden in deze overeenkomst. 

 

 

 

ABC-Specials bv                                           tel:       0031 13 507 7 507 / 0032 14 893 367
Oordeelsestraat 7c                                        e-mail: kantoor@abcspecials.nl  / kantoor@abcspecials.be
5111PA BAARLE NASSAU                          KVK:   20139589

Offerte aanvragen